FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उद्यमशील युवाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रमको मापदण्ड २०७९ २०८०-०१-०४ PDF icon ६.१५.२ उद्यमशील युवा कार्यक्रमको अनुदान मापदण्ड २०७९.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ २०७९-०९-१८ PDF icon एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.६.२ सेवा करारमा कर्मचारी कार्यविधि २०७९.pdf
कृषि समुह गठन तथा परिचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.५.२ कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९.pdf
कृषि विकास कार्यक्रमको एकिकृत विकास कार्यविधि, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.४.३ कृषि विकास कार्यक्रमको एकिकृत कार्यविधि २०७९.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.३.२ आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.२.१ विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.१.१ आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
खानेपानी, सरसफाई एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.९.१ खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-१२-१६ PDF icon ५.८.२ वाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.७.२ मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.६.२ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.४.२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
पूर्वाधार ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७८-०३-२५ PDF icon ५.३.१ बन्दिपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन (पहिलो संशोधन), २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.२.१ विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
कृषि तथा पशु सम्बन्धी ऐन, २०७८ - पहिलो संशोधन २०७८-१०-०५ PDF icon ५.१२.१ कृषि तथा पसु ऐन - पहिलो संशोधन.pdf
वन ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.११.१ वन ऐन, २०७८.pdf
भुमि ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.१०.१ भूमि ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.१.१ आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७ २०७७-०६-३० PDF icon ४.९.२ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
रोजगार कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.८.२ रोजगार कोष सँचालन कार्यविधी २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.७.२ नदिजन्य पदार्थ ओसार पसार र प्रशोधन सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.६.२ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ बालकोष संचालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.५.२ बाल कोष सान्चालान कायविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.४.१ सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७७.pdf
आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.३.१ आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२२.२ साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२१.२ कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
कृषि बजार निर्देशिका २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२०.२ कृषि बजार निर्देशिका २०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.२.१ विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.१९.२ राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१८.१ बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७.pdf
गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१७.१ बन्दीपुर गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७७.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको सुशासन ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१६.१ सुशासन ऐन, २०७७.pdf
लेखा समितिको कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१४.२ लेखा समिति कार्य संञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages