FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
गाउँ बालकोष संचालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.५.२ बाल कोष सान्चालान कायविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.४.१ सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७७.pdf
आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.३.१ आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२२.२ साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२१.२ कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
कृषि बजार निर्देशिका २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२०.२ कृषि बजार निर्देशिका २०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.२.१ विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.१९.२ राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१८.१ बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७.pdf
गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१७.१ बन्दीपुर गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७७.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ २०७७-०८-२९ PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
लेखा समितिको कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१४.२ लेखा समिति कार्य संञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ युवा परिषद्को सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१३.२ गाउँ युवा परिषद् सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
गैर सरकारी संघ संस्ताको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.९.२ गैर सरकारी संघ संस्ताको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
उपाध्यक्षसंग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१०.२ उपाध्यक्ष सँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.१.१ आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ २०७७-०९-२९ PDF icon ३.९.२ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ पहिलो संशोधन २०७६-०९-२९ PDF icon ३.८.२ रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पहिलो सँशोधन.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.६.१ बन्दीपुर गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६.pdf
रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.५.२ बन्दीपुर गाउँपालिकाको रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
तालिम गोष्ठि कार्यशाला सूविधा सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.४.२ पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.३.२ नगर प्रहरी ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.२.१ विनियोजन ऐन २०७६.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.१८.२ करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७६.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.१७.२ बन्दीपुर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
आपत्कालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.१२.२ गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.१.१ आर्थिक ऐन २०७६.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.९.२ टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.८.२ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत नियमावली २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.७.२ घ वर्ग निर्माण ब्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नियमावली २०७५.pdf
आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.६.१ आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तह सरकारी ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.५.१ स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.४.१ न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.३.१ कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
मासु पसल व्यवसाय संचलान मापदण्ड २०७५ २०७५-०९-२९ PDF icon २.१९.२ मासु पसल व्यवसाय संचालन मापदण्ड २०७५.pdf

Pages