FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Documents
आ.व. २०७९/८० चौथो त्रमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf
आ.व. २०७९/८० तेस्रो त्रमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही PDF icon Ward No. 1 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 2 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 3 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 4 Pdf.pdf, PDF icon Ward No. 5 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 6 pdf.pdf
आ.व. २०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक लाभग्राहि सूचि PDF icon Ward No.1.pdf, PDF icon Ward No.2.pdf, PDF icon Ward No.3.pdf, PDF icon Ward No.4.pdf, PDF icon Ward No.5.pdf, PDF icon Ward No.6.pdf, PDF icon पहिलो त्रैमासिक छुट.pdf
आ.व. २०७९/८० प्रथम त्रैमासिक - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward .5.pdf, PDF icon ward 6.pdf, PDF icon पहिलो त्रैमासिक छुट.pdf
आ.व. २०७८/७० बार्षिक प्रतिवेदन - अनुसुचि १० PDF icon बार्षिक प्रतिबेदन.pdf
आ.व. २०७८/७९ चौथो त्रैमासिक - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो चौमासिक, २०७५ पाउने लाभग्राहीहरूको नामवली र रकम PDF icon सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो चौमासिक, २०७५-०७६.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक (अनुसूची ८) PDF icon File0002.PDF