FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक (अनुसूची ८)

यस नगरपालिकाको आ.व. ०७३/७४ को सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक (अनुसूची ८) तपशिल अनुसार रहेको सवैमा जानकारी गराईन्छ । 

Documents: