FAQs Complain Problems

Ex-Staff

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Phone Tenure
नन्द लाल शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११ २०७९/०४/१५
नइन्द्र प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५६००३१११ २०७८-०९-१८ देखि हालसम्म
नवेशराज हमाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११
महेश सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११ २०७७-०६-०६ बाट २०७८-०९-१६ सम्म
राम दत्त भट्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११ २०७८-१०-२० देखि २०७९-०४-०८
सुनिल पाण्डे बरिष्ठ अधिकृत प्रशासन शाखा / योजना शाखा 9856027525 २०७९-०६-०६ देखि हालसम्म
ई. सन्तोष थापा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५६०६७८२३
ई. राम बहादुर थापा मगर सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सूचना प्रविधि शाखा ९८५६०६७८१८ २०७५-०१-२४ देखि २०८०-०४-११ सम्म
विज्ञान खड्गी कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा प्रमुख ९८४९८३४७४७
साेबिता श्रेष्ठ सब. इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५६०६७८२२ २०७६/११/२९ देखि २०७९/०६/०२ सम्म
नवराज का‌फ्ले ना.सु. सहकारी शाखा ९८४६०४०३६२
ई. प्रवेश पन्त सब. इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र ९८६१२०५३४१ २०७७-०५-१८ देखि २०७८-०९-२६
ऋषि राम ढुंगाना सहायक स्तर - पाँचाै बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४६४५५६१०
सुलब अधिकारी कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८४६४६०७४६ २०७०६-१५ देखि २०८०-०१-०५
शिव के.सी. अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४६०४६८६६ २०७६-१०-०३ बाट २०७८-०९-०१ सम्म
विशाल थापा अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४६२१५७१६ २०७६-१०-०३ बाट २०७८-०९-०१
सर्मिला थापा मगर अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४३६०६३१०
अजय कुमार पण्डित अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९१८४१२१
राजन शाही ना.प.स्वा.सहायक - चौँथो पशुपन्छी विकास शाखा, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४८१३८७२२
गोवर्धन थापा ना.प.स्वा.सहायक - चौँथो नेपाल कृषि / भेट ९८२९१३५२८८

Pages