FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

राष्ट्रिय योजना आयोग - बन्दिपुर गाउँपालिका विशेष आयोजनाहरु आ.व. २०७६/७७

राष्ट्रिय योजना आयोग - बन्दिपुर गाउँपालिका विशेष आयोजनाहरु आ.व. २०७६/७७

१. बन्दिपुर शित भण्डार निर्माण तथा व्यवस्थापन आयोजना      जम्मा: ३ करोड       आ.व. २०७६/७७: १ करोड     आयोजना अवधि: ३ बर्ष

बन्दिपुर गाऊँपालिकाको आ व २०७५/०७६ को नीति योजना तथा बजेट सार्बजनिकिकरण पुस्तिका

बन्दिपुर गाऊँपालिकाको आ व २०७५/०७६ को

नीति योजना तथा बजेट सार्बजनिकिकरण कार्यक्रम

२०७५ असार २९ गते

प्रकाशित पुस्तिका