FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय योजना आयोग - बन्दिपुर गाउँपालिका विशेष आयोजनाहरु आ.व. २०७६/७७

राष्ट्रिय योजना आयोग - बन्दिपुर गाउँपालिका विशेष आयोजनाहरु आ.व. २०७६/७७

१. बन्दिपुर शित भण्डार निर्माण तथा व्यवस्थापन आयोजना      जम्मा: ३ करोड       आ.व. २०७६/७७: १ करोड     आयोजना अवधि: ३ बर्ष

२. विष्णु मा.वि. छात्रावास भवन निर्माण                                 जम्मा: ३ करोड ६४लाख       आ.व. २०७६/७७: १ करोड ५० लाख आयोजना अवधि: २ बर्ष