FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

विवरण Documents Published Date
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड - स्रोत पुस्तिका PDF icon सहरी योजना तथा भबन निर्माण मापदण्ड (श्रोत पुस्तिका).pdf
भवन ऐन २०५५ PDF icon भवन-ऐन-२०५५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.६.१ न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति PDF icon आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति.pdf
औपचारिक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश PDF icon औपचारीक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ PDF icon १.१.३ आर्थिक ऐन २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको विनियोजन विधेयक, २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका घ बर्ग व्यवसायी ईजाजत नियमावली, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.४ घ वर्ग निर्माण ब्यवसायी ईजाजत वन्दिपुर २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका कृषी तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ PDF icon २०७५-०३-२५ १.७ कृषि तथा पशुपालन सम्वन्धी ऐन २०७५ सफ वन्दिपुर.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आधारभुत सरसफा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon २०७५-०१-०७ १.३ आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.५ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, मासु पसल संचालन मापदण्ड २०७५ PDF icon २०७५-०९-२८ २.८ मासु पसल हरु को मापदण्ड-२०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon ३. बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages