FAQs Complain Problems

समाचार

बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका संग्रह - खण्ड ४

बन्दिपुर गाउँपालिकाको राजपत्र प्रशासन कार्यविधिको अधिनमा रहि प्रकाशित राजपत्रहरुको संग्रह

कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिकाहरुको संग्रह

 

क्रस नाम पारित मिति
बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चाकन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५

नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार, विक्री वितरण तथा

प्रशोधन उद्योग सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

२०७७-०३-२५
रोजगार कोष कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७
उपाध्यक्षसंग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७
भवन निर्माण नक्सा पास तथा अभिलेखिकरण कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७

गैर सरकारी संघ संस्ताको परियोजना स्वीकृती, सञ्चालन र समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

२०७७-०८-२७
गाउँ युवा परिषद्को सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७
१० लेखा समितिको कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७
११ राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-२५
१२ कृषि बजार निर्देशिका २०७७ २०७७-१२-२५
१३ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ २०७७-१२-२५
१४ साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-२५

 

Gazette Image: 
Gazette Year: