FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

विवरण Documents Published Date
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.६.१ न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
वन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon वन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको विनियोजन विधेयक, २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.५ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
मनसुनजन्य विपद् - राष्ट्रिय विपद् .. प्राधिकरण PDF icon संशोधित मनसुनजन्य_विपद् २०७७.pdf
भवन ऐन २०५५ PDF icon भवन-ऐन-२०५५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५, बन्दिपुर गाउँपालिका २०७५-०५-१२ PDF icon २०७५-०५-१२ २.८.२ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आधारभुत सरसफा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon २०७५-०१-०७ १.३ आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड - स्रोत पुस्तिका PDF icon सहरी योजना तथा भबन निर्माण मापदण्ड (श्रोत पुस्तिका).pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७५ - बन्दिपुर गाउँपालिका २०७५/०८/२५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.९.२ बन्दिपुर गाउँपालिकको कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf

Pages