FAQs Complain Problems

समाचार

बन्दिपुर गाउँपालिकाको ऐन संग्रह - खण्ड ४

बन्दिपुर गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविदिको अधिनमा रहि प्रकाशित रापत्रहरुको संग्रह

ऐन संग्रह

खण्ड -४

 

क्रस नाम गाउँसभाबाट पारित

आन्तरिक लेखा परिक्षण नियमित गर्ने ऐन, २०७७

२०७७-०३-२५
सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२५
बन्दिपुर गाउँपालिकाको सुशासन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२५
गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२५
वालवालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०३-२५

 

Gazette Image: