FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
पूर्वाधार ऐन २०७५ २०७५‍-०९-२९ PDF icon २.१८.१ पूर्वाधार विकास ऐन २०७५.pdf
शिक्षा ऐन २०७५ २०७५-०९-२९ PDF icon २.१५.१ स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५.pdf
उपोभोक्ता समिति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.१०.२ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ २०७५-०३-२९ PDF icon १.७.२ शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४-०३-२९ PDF icon १.६.२ गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
कार्य विभाजन नियमावली २०७४ २०७४-०३-२९ PDF icon १.५.२ कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
बैठक संचालक कार्यविधि २०७४ २०७४-०३-२९ PDF icon १.४.२ बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ २०७४-०३-२९ PDF icon १.२.२ कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages