FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना - Trail Bridges

Bids Invitation for Procurement of Fabricated Steel Parts of Trail Bridge

Contract Identification No: BRM/SQ/WORK/06/2079-080

Publication Date (First time): 29th December, 2022 (2079/09/14)

Publication: Madhyanha Daily News

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

BRM/NCB/WORKS/01/2079-080             Upgrading of Bandipur Khahare Seratar Road

BRM/NCB/WORKS/04/2079-080             Construction of Jestha Nagarik Sewa Kendra

BRM/NCB/WORKS/05/2079-080             Upgrading of Bandipur Bahunbhanjyang Dharampani Road

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रकाशित मिति: २०७९/०८/०९

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

तेस्रो पटक प्रकाशित

मिति: २०७९/०८/०६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बन्दिपुर बसपार्क बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages