FAQs Complain Problems

आर्थिक सहायता सम्बन्धि सुचना।

बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको करार अवधि भित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक बर्ष भित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिले एक बर्ष भित्र आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिनु हनु यो सुचना जारी गरिन्छ।