FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
कोशेली घर स्थापना सँचालन कार्यविधि २०८० २०८०।०५।२४ PDF icon कोशेली घर २०८०.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०८० 2080।05।24 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यवधी २०८०.pdf
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उद्यमशील युवाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रमको मापदण्ड २०७९ २०८०-०१-०४ PDF icon ६.१५.२ उद्यमशील युवा कार्यक्रमको अनुदान मापदण्ड २०७९.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ २०७९-०९-१८ PDF icon एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.६.२ सेवा करारमा कर्मचारी कार्यविधि २०७९.pdf
कृषि समुह गठन तथा परिचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.५.२ कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९.pdf
कृषि विकास कार्यक्रमको एकिकृत विकास कार्यविधि, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.४.३ कृषि विकास कार्यक्रमको एकिकृत कार्यविधि २०७९.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.३.२ आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.२.१ विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.१.१ आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाक‍ो सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९।०९।१९ PDF icon सुरक्षित आप्रवासन.pdf
खानेपानी, सरसफाई एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.९.१ खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-१२-१६ PDF icon ५.८.२ वाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.७.२ मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.६.२ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.४.२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
पूर्वाधार ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७८-०३-२५ PDF icon ५.३.१ बन्दिपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन (पहिलो संशोधन), २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.२.१ विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
कृषि तथा पशु सम्बन्धी ऐन, २०७८ - पहिलो संशोधन २०७८-१०-०५ PDF icon ५.१२.१ कृषि तथा पसु ऐन - पहिलो संशोधन.pdf
वन ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.११.१ वन ऐन, २०७८.pdf
भुमि ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.१०.१ भूमि ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.१.१ आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७ २०७७-०६-३० PDF icon ४.९.२ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
रोजगार कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.८.२ रोजगार कोष सँचालन कार्यविधी २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.७.२ नदिजन्य पदार्थ ओसार पसार र प्रशोधन सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.६.२ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ बालकोष संचालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.५.२ बाल कोष सान्चालान कायविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.४.१ सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७७.pdf
आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.३.१ आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२२.२ साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२१.२ कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
कृषि बजार निर्देशिका २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२०.२ कृषि बजार निर्देशिका २०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.२.१ विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.१९.२ राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१८.१ बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७.pdf

Pages