FAQs Complain Problems

News

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
पूर्वाधार ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७८-०३-२५ PDF icon ५.३.१ बन्दिपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन (पहिलो संशोधन), २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.४.२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.६.२ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.७.२ मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.१.१ आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.२.१ विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
राजस्व परामर्श समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.१९.२ राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि बजार निर्देशिका २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२०.२ कृषि बजार निर्देशिका २०७७.pdf
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२१.२ कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-१२-१५ PDF icon ४.२२.२ साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ २०७७-०९-२९ PDF icon ३.९.२ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको सुशासन ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१६.१ सुशासन ऐन, २०७७.pdf
गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१७.१ बन्दीपुर गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७७.pdf
बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०९-२९ PDF icon ४.१८.१ बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७७.pdf
गाउँ युवा परिषद्को सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१३.२ गाउँ युवा परिषद् सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
लेखा समितिको कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१४.२ लेखा समिति कार्य संञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
उपाध्यक्षसंग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.१०.२ उपाध्यक्ष सँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
गैर सरकारी संघ संस्ताको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ २०७७-०८-२७ PDF icon ४.९.२ गैर सरकारी संघ संस्ताको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७ २०७७-०६-३० PDF icon ४.९.२ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.१.१ आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.२.१ विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमित गर्ने ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.३.१ आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.४.१ सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७७.pdf
गाउँ बालकोष संचालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२८ PDF icon ४.५.२ बाल कोष सान्चालान कायविधि २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.७.२ नदिजन्य पदार्थ ओसार पसार र प्रशोधन सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७.pdf

Pages