FAQs Complain Problems

News

News and Notices

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रकाशित मिति: २०७९/०८/०९

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

तेस्रो पटक प्रकाशित

मिति: २०७९/०८/०६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बन्दिपुर बसपार्क बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Online Bids

Publication: ehimalayatimes.com

Published Date: 2079/07/14

 

1. BRM/NCB/WORKS/01/079-080        UPGRADING OF BANDIPUR KHAHARE SERATAR ROAD

2. BRM/NCB/WORKS/04/079-080        CONSTRUCTIONS OF JESTA NAGARIK DIWA SEWA KENDRA

Pages