FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

विवरण कागजातहरु Published Date
बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका संग्रह - खण्ड ४ PDF icon कार्यविधि संग्रह - खण्ड ४.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
औपचारिक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश PDF icon औपचारीक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका घ बर्ग व्यवसायी ईजाजत नियमावली, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.४ घ वर्ग निर्माण ब्यवसायी ईजाजत वन्दिपुर २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon ३. बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon २०७५-०३-२९ २.१ वन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७५.pdf
आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति PDF icon आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, मासु पसल संचालन मापदण्ड २०७५ PDF icon २०७५-०९-२८ २.८ मासु पसल हरु को मापदण्ड-२०७५.pdf
आगलागीजन्य विपद् सम्बन्धी कार्यविधि - राष्ट्रिय विपद् .. प्राधिकरण PDF icon संशोधित आगलागीजन्य_विपद्_कार्यविधि_२०७८_.pdf
वन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon वन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.६.१ न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको विनियोजन विधेयक, २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.५ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
मनसुनजन्य विपद् - राष्ट्रिय विपद् .. प्राधिकरण PDF icon संशोधित मनसुनजन्य_विपद् २०७७.pdf

Pages