FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
रोजगार कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.८.२ रोजगार कोष सँचालन कार्यविधी २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.६.२ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ पहिलो संशोधन २०७६-०९-२९ PDF icon ३.८.२ रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पहिलो सँशोधन.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.१७.२ बन्दीपुर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.१८.२ करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७६.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ २०७६-०९-२९ PDF icon ३.६.१ बन्दीपुर गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.२.१ विनियोजन ऐन २०७६.pdf
नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.३.२ नगर प्रहरी ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
तालिम गोष्ठि कार्यशाला सूविधा सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.४.२ पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.५.२ बन्दीपुर गाउँपालिकाको रोजगारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६-०३-२५ PDF icon ३.१.१ आर्थिक ऐन २०७६.pdf
पूर्वाधार ऐन २०७५ २०७५‍-०९-२९ PDF icon २.१८.१ पूर्वाधार विकास ऐन २०७५.pdf
शिक्षा ऐन २०७५ २०७५-०९-२९ PDF icon २.१५.१ स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५.pdf
मासु पसल व्यवसाय संचलान मापदण्ड २०७५ २०७५-०९-२९ PDF icon २.१९.२ मासु पसल व्यवसाय संचालन मापदण्ड २०७५.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.९.२ टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.४.१ न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
उपोभोक्ता समिति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.१०.२ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तह सरकारी ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.५.१ स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.६.१ आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत नियमावली २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.७.२ घ वर्ग निर्माण ब्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नियमावली २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ २०७५-०३-२९ PDF icon १.७.२ शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.८.२ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन २०७५ २०७५-०३-२९ PDF icon २.३.१ कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ २०७४-०३-२९ PDF icon १.२.२ कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
बैठक संचालक कार्यविधि २०७४ २०७४-०३-२९ PDF icon १.४.२ बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf

Pages