FAQs Complain Problems

हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा गुनासो गर्ने सम्बन्धी सुचना, गण्डकी प्रदेश ।

पठाउने माध्यमहरु

       १.   हटलाईन नम्बर १०९२

       २.   Hello CM मोबाईल एप

             https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helloCM.vtech.hellocm

       ३.   Website : hellocm.gandaki.gov.np

       ४.   ईमेल: hellocm@gandaki.gov.np