Public Procurement / Tender Notices

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट मिति २०७५ अशोज ८ गते प्रकाशन गरेको

बन्दिपुर गाऊँपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थ ( ढुँगा, गिटी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा बिक्री सम।बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना