Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

News and Notices

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

पिकनिक स्पट व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 

बन्दिपुर नगरपालिकाको चौथो एकीकृत योजना तर्जूमा समितिको बैठक सम्बन्धमा

यस बन्दिपुर नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्बाट पारित हुने नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट गर्नका लागि तपशिलमा उल्लिखित मिति समय र स्थानमा एकीकृत योजना तर्जूमा समितिको बैठक बोलाइएको छ । स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ मा व्यवस्था भए बमोजिमका सदस्यहरूलाई पत्र तथा टेलिफोनबाट

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

Bandipur municipality website screenshot

आज मिति २०७२/४/२१ बाट यस बन्दीपुर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट  www.bandipurmun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|

आ.व २०७२/७३ को सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिति– २०७२।०४।२१