FAQs Complain Problems

साना सिंचाई तथा टनेल लागत सहभागिता सहित प्रस्ताव पेश गर्नु हुन - सुचना

सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित कृषि विकास तथा पशु सेवा शाखा बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।

सम्पर्क: bandipurmun.gov.np     कर्मचारीहरु

           ९८५६०६७८१९

          सम्बन्धित वडा कार्यालय           वडा अध्यक्ष             वडा सचिव

                 वडा नं. १                      ९८५६०६७८०१          ९८५६०६७८११

                 वडा नं. २                      ९८५६०६७८०२         ९८५६०६७७१२

                 वडा नं. ३                      ९८५६०६७८०३         ९८५६०६७७१३

                 वडा नं. ४                      ९८५६०६७८०४         ९८५६०६७८१४

                 वडा नं. ५                      ९८५६०६७८०५         ९८५६०६७८१५

                 वडा नं. ६                      ९८५६०६७८०६         ९८५६०६७८१६