बन्दिपुर नगरपालिकाको चौथो एकीकृत योजना तर्जूमा समितिको बैठक सम्बन्धमा

यस बन्दिपुर नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्बाट पारित हुने नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट गर्नका लागि तपशिलमा उल्लिखित मिति समय र स्थानमा एकीकृत योजना तर्जूमा समितिको बैठक बोलाइएको छ । स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ मा व्यवस्था भए बमोजिमका सदस्यहरूलाई पत्र तथा टेलिफोनबाट सो सम्बन्धमा  जानकारी गराइसकिएको  छ । यदि सूचना प्राप्त नभएको भए यसै सूचनालाई समेत आधार मानी उक्त वैठकमा उपस्थित भै दिनु हुन सबै सदस्य महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ । 

तपशिलः

बैठक हुने मितिः २०७३ साल पौष महीनाको २० गते । 

समयः विहान ठीक १० बजे

स्थानः बन्दिपुर नगरपालिकाको कार्यालय बन्दिपुर

पुनश्चः तोकिएकै समयमा बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

नेत्रप्रसाद पौडेल

कार्यकारी अधिकृत

                                                                                                                                                                                                                                                           

मितिः २०७३/०९/१८