बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७४/ ७५ चौंथो नगर परिषद्

यस बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७३/ ७४ चौंथो नगर परिषद् बाट पारित कर शुल्क निम्न बमोजिम रहेको सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराईन्छ । 

                                                                                                                                               धन्यवाद  ।