बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७३/ ७४ को करका दर रेट

बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७३/ ७४ को करका दर रेट तपशिल बमोजिम रहेको जानकारी गराईन्छ ।