बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७३/ ७४ को करका दर रेट

यस बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७३/७४ को करका दर रेट तपशिल बमोजिम रहेको छ । 

Documents: